Nieuwe Teertuinen 24

1013LV Amsterdam

020 - 330 61 84

info@roovos.nl

contactformulier

Home Wat we doen Tandheelkunde Huisartsen

CONDITIES MET BETREKKING TOT DE VERLEENDE DIENSTEN

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten tussen Roovos Organisatieontwikkeling en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. De door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden zijn hierop niet van toepassing. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.2 Roovos Organisatieontwikkeling is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Roovos Organisatieontwikkeling zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.
Artikel 2: Totstandkoming opdracht
2.1 Offertes van Roovos Organisatieontwikkeling zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
2.2 De door Roovos Organisatieontwikkeling gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Een overeenkomst tussen Roovos Organisatieontwikkeling en de opdrachtgever komt tot stand na ondertekening door de opdrachtgever van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Roovos Organisatieontwikkeling.
2.3. Na inschrijving op een training met open inschrijving heeft de opdrachtgever een bedenktijd van 14 dagen.
Artikel 3: Wijziging c.q. meerwerk
Indien de partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen en dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Indien Roovos Organisatieontwikkeling op verzoek of met voorafgaande instemming van de opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de opdrachtgever worden vergoed volgens de van toepassing zijnde tarieven van Roovos Organisatieontwikkeling.
Artikel 4: Uitvoering van de opdracht
4.1 Roovos Organisatieontwikkeling zal de te verrichten trainingen naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Wij zullen alles in het werk stellen om het volgens de wilsovereenstemming beoogde resultaat te bereiken zonder evenwel dit resultaat als zodanig te garanderen.
4.2 Door de opdrachtgever aangewezen contactpersoon zal te allen tijde contactpersoon van Roovos Organisatieontwikkeling zijn aan wie Roovos Organisatieontwikkeling mededelingen doet, en van wie hij informatie ontvangt.
4.3 Roovos Organisatieontwikkeling is gerechtigd om bij de uitvoering van de overeenkomst bepaalde werkzaamheden, na overleg met de opdrachtgever, te laten verrichten door derden.
4.4 Opdrachtgever aanvaardt een opdracht op basis van een offerte of opdrachtbevestiging. Daarin wordt vermeld:
- informatie verkregen van opdrachtgever;
- doelstellingen, doelgroep, data en globaal plan van aanpak;
- tarieven per dagdeel of per uur;
- of er BTW wordt berekend;
- duidelijke vermelding van reiskosten, reisuren en andere opdrachtgebonden kosten zijn inbegrepen of apart gedeclareerd zullen worden;
- of er desgewenst c.q. noodzakelijke evaluatie komt.
De hierboven genoemde opsomming is niet limitatief. Zaken die niet genoemd zijn maar in de lijn liggen van dit onderwerp kunnen vanzelfsprekend door opdrachtgever en Roovos Organisatieontwikkeling in onderling overleg geregeld worden.
Artikel 5: Overmacht
5.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Roovos Organisatieontwikkeling zijn toe te rekenen.
5.2 Roovos Organisatieontwikkeling heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Roovos Organisatieontwikkeling haar verbintenis had moeten nakomen.
5.3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Roovos Organisatieontwikkeling opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Roovos Organisatieontwikkeling niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
5.4 Indien Roovos Organisatieontwikkeling bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichting kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
Artikel 6: Beëindiging
6.1 Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen indien een van hen van mening is dat de opdracht niet meer uitgevoerd kan worden. De beëindiging dient gemotiveerd en schriftelijk te worden bekend gemaakt.
6.2 Trainingen met open inschrijvingen worden geannuleerd indien er twee weken voor aanvangsdatum minder dan vier cursisten zijn ingeschreven.
6.3 Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft Roovos Organisatieontwikkeling vanwege het ontstane verlies recht op compensatie, daarbij geldt:
In geval van annulering door een opdrachtgever van een overeengekomen onderzoeks- of adviesopdracht zal de tijd die reeds werd vastgelegd voor de uitvoering van de opdracht in de eerste vier weken na de annuleringsdatum, door ons volledig in rekening worden gebracht. De tijd die reeds werd vastgelegd voor de uitvoering van de opdracht na de eerste vier weken en vóór de negende week na de annuleringsdatum, door ons voor 50% in rekening worden gebracht.
In geval van annulering van een overeengekomen trainingsopdracht wordt, indien de annulering plaatsvindt binnen acht weken voor de startdatum van de training, 50% van de aan de training gebonden kosten in rekening gebracht. Indien de annulering binnen vier weken voor de startdatum plaatsvindt, zal 90% van de kosten in rekening worden gebracht.
Bij annulering vóór acht weken voor de startdatum van de training zijn geen kosten verschuldigd met uitzondering van eventueel gemaakte voorbereidingskosten. Deze zullen in dat geval volledig in rekening worden gebracht.
In geval de opdrachtgever, dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) na aanvang van de training deelname tussentijds beëindigen of anderszins niet aan de training kan deelnemen, heeft de opdrachtgever geen recht op vergoeding.
Voor trainingen met een zgn. ‘open inschrijving’ is annulering mogelijk onder de volgende voorwaarden:
Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de training zal € 95,00 administratiekosten in rekening gebracht worden.
Bij annulering tussen twee en vier weken voor aanvang van de training wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.
Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang is het volledige bedrag verschuldigd.
Annulering dient schriftelijk plaats te vinden, waarbij de datum van het poststempel, dan wel het tijdtip van ontvangst van de e-mail/fax bepalend is voor de te hanteren annuleringstermijn.
6.4 Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.
6.5 Roovos Organisatieontwikkeling kan de opdracht bovendien voortijdig beëindigen in de navolgende gevallen:
- indien de opdrachtgever ernstig te kort schiet in het verschaffen van de noodzakelijke informatie als bedoeld in art. 2.1;
- indien Roovos Organisatieontwikkeling gegronde reden heeft te twijfelen aan de juistheid van de door de opdrachtgever verschafte informatie;
- indien de opdrachtgever in strijd handelt met de artikelen 9, 12 en 13;
Een en ander onverminderd het recht van Roovos Organisatieontwikkeling schadevergoeding te vorderen.
Artikel 7: Vervanging deelname
De opdrachtgever dan wel een door opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer een ander aan de training laten deelnemen indien de vervanging voor aanvang van de training wordt medegedeeld. Vervanging na aanvang van een training is niet meer toegestaan, tenzij dit met uitdrukkelijke toestemming van de trainer geschiedt.
Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1 Roovos Organisatieontwikkeling is jegens de opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Roovos Organisatieontwikkeling.
8.2 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Roovos Organisatieontwikkeling meldt.
8.3 De aansprakelijkheid van Roovos Organisatieontwikkeling wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de opdrachtgever Roovos Organisatieontwikkeling onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Roovos Organisatieontwikkeling ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Roovos Organisatieontwikkeling in staat is adequaat te reageren.
8.4 Tekortkomingen kunnen maximaal leiden tot ontbinding van de overeenkomst met als gevolg restitutie van 1 x factuurwaarde.
Artikel 9: Tarieven en kosten van de opdracht
9.1 De kosten voor trainingen worden steeds berekend per dagdeel (= een ochtend, middag of avond). Dit dagdeeltarief kan jaarlijks worden aangepast. Dit bedrag is exclusief de reis- en verblijfkosten en exclusief cursusmateriaal. Voorbereidingskosten voor een training worden alleen gedeclareerd indien hierover met de opdrachtgever afspraken zijn gemaakt.De kosten voor overige opdrachten worden berekend per dagdeel (een ochtend, middag of avond) of per uur.
9.2 Reis- en verblijfkosten worden afzonderlijk doorberekend.
9.3 Roovos Organisatieontwikkeling mag prijsverhogingen in de reis- en verblijfkosten, doorberekenen aan de opdrachtgever. Indien de prijsverhoging meer dan 20% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 10: Betaling en restitutie
10.1 De voorbereidings- en uitvoeringskosten worden gedeclareerd direct na ontvangst van de ondertekende opdrachtbevestiging. Het is mogelijk dat een betaling in termijnen wordt afgesproken. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen, door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de bankrekening t.n.v. Roovos Organisatieontwikkeling.
10.2 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het verschuldigde bedrag, inclusief b.t.w. en de wettelijke rente verschuldigd.
10.3 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
10.4 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
10.5 Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met een minimum van € 150,-. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven.
10.6 De vorderingen van Roovos Organisatieontwikkeling op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
- na het sluiten van de overeenkomst aan Roovos Organisatieontwikkeling ter kennis gekomen omstandigheden geven Roovos Organisatieontwikkeling goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
- indien zich het geval voordoet als genoemd in art. 7.2.
10.7 In de genoemde gevallen is Roovos Organisatieontwikkeling bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Roovos Organisatieontwikkeling schadevergoeding te vorderen.
10.8 Indien de opdrachtgever recht heeft op restitutie van reeds gedane betalingen, ontvangt deze hiervoor een creditnota. Roovos Organisatieontwikkeling zal deze bedragen binnen 14 dagen na het ontstaan van het recht op restitutie betalen.
Artikel 11: Uitsluiting
Roovos Organisatieontwikkeling heeft het recht deelname van de opdrachtgever, dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer, aan een training te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Uitsluiting ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
Artikel 12: Intellectuele eigendom
Offertes, modellen, instrumenten, waaronder ook software, en tot het trainingsprogramma behorende materiaal die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht met inbegrip van eventuele aanpassingen, wijzigingen en aanvullingen, zijn en blijven het eigendom van Roovos Organisatieontwikkeling. Zonder de uitdrukkelijke toestemming van Roovos Organisatieontwikkeling zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig ander materiaal worden gepubliceerd of op andere wijze dan ook worden vermenigvuldigd. Roovos Organisatieontwikkeling verleent aan zijn opdrachtgevers het niet-exclusieve recht van gebruik van de trainingshandleiding en overig materiaal, voor het gebruik zoals in de opdrachtbevestiging is vermeld.
Het eigendom, waaronder het intellectuele eigendom, van het trainingsmateriaal en alle daarmee verbandhoudende materialen blijft aan Roovos Organisatieontwikkeling voorbehouden. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
Artikel 13: Vertrouwelijkheid
Elk van partijen staat ervoor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval vertrouwelijk worden behandeld indien deze voor een der partijen als zodanig is aangeduid.
Artikel 14: Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Artikel 15: Geschillenregeling
De geschillen welke tussen Roovos Organisatieontwikkeling en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door Roovos Organisatieontwikkeling met opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen conform de klachtenregeling opgelost worden.

24 augustus 2021

Sitemap Disclaimer Leveringsvoorwaarden Klachtenregeling Privacy